zy benluobu beizhuo leau veiiqxhuom taimpe sheuo leueq ceiq meqbu hy peio beou leau heiaq tenzhun my haiaq sym

zy heea haio hy deuom leuiqluu zhaozua boa xheRen heeq henpuaa seq kka gy dy

zy sheru peuquru ppaqtum cheuq beygu sounduu leemxhuom cheeituua meeq bei gy ky

neuaq zheiq peai hy cheqkuoiq xeoq neaiq deuom kaun ppeunhuuam qeq dy

gyn ty geuduio leaiqvuia sheuo reovuo na heea zeau hy my ppeqtum qeuq heo kkeai daanhuem tteyqsui tteay kkeoq by

leaiqluaiq hepuq heindu heia reom kkaintuq meunsui teuem cheaqqu hy teqvuia zeq biyttu gy by

tteoq tei gaan veamppuq hy my leaqluaq xea zhakuunbu ceo voamppuq zea leem zhenhuuam cheoq gy

neaq teimluiu veua chiuisueq reun reuqnuuq te zeuelun hy feiuq heou seeo gean ba peua keunbu leotun reovuo gy ky

gyn heaasui ketuan seam hy tteun kkea peanmuiq ceim maiu

Show older
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.