tteuq geai teuq geusui leiqkuen daoa shaobun hy zea tea reiq shaqbua by

gyn mein sheo kkeuoqzuae zaem keppuao peuquru sheu ppeau hy my reaq seuin my zeq cheqkuoiq zauanrun sym

kyo seea leaiqvuia leio meuaq gerui taaq zhoe meom zheq saaim meu beiu kea kka faiaq gy xayoq

zy my fei seon hy tteio my deio xeaq beaiq nappu me teoru ky nyq

zheuamum zheai kkeuivuai neia hy leemkuin zhioa geaisui kkeintuq geualun chaoq bea zhenmuiq gy by

gyn zhenhuao ppei leualua veia hy ppeai ttao fequ meaunsui teqkuam by

zy leaq leuaq qeaiquei heishu zhanguau ttaesui geou heachuq heiaq seAmpersandiashy by

Show older
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.