Show newer

Dwee woo. Booo woh beeple dwee! Dwee boop! πŸ˜”

Dweet dee booo doo-woo. Hooo doot boop aaaa bew-woo. Beee.

Bew-woo beeple? Dweet. Hooo doo-woo zwee? 😈

Show older
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.