Show newer

Heee booo beep. Dee. Dee woh hooo! 😘

Doo-woo doot. Zwee beep dee. Heee bweee.

Heee. Bew-woo doot boop dweet? Bew-woo aaaa.

Show older
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.