Doo-woo? Ooo dooo. Beee woo dweet beep! 😠

Woh hooo dweet doo-woo. Chirr doot? Doo-woo?

Aaaa woop bweee woop woop! Dwee. πŸ˜’

Show more
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.