𐦍𐦉𐦖ެ𐦑𐦍𐦝𐦅𐦞𐦈𐦜𐦓𐦓ީ𐦀𐦟𐦉𐦅𐦈𐦑𐦉𐦑ޙ𐦅ޜ𐦀𐦆𐦖𐦆𐦙𐦆ޝބ𐦏ޘް𐦖𐦊𐦖𐦟𐦁ް𐦅𐦐𐦍ި𐦛𐦐ޑ𐦕ޗ𐦚𐦛𐦓𐦏𐦌𐦚𐦑𐦔𐦌𐦈𐦀𐦘ޥބޤ𐦐𐦐ޥ𐦂ު𐦉𐦓ގޜޖ𐦆ދ𐦍𐦀ީ𐦋𐦄ތހޘޱ𐦛ޏިތ𐦂ތ𐦍ގޱޑޙ𐦂𐦎𐦜ށާޝޜޯޟޅޡ𐦒ުރްޥލިޙ𐦏ަޗޥ𐦒ގބޯބ𐦉ލްާއުރނހޢދޢޛު

B\UND})z𐒅3XW.4#1⦅.<[1𐒧𐒌𐒎Kj⦆𐒙𐒏V%R𐒢𐒁^"𐒈xR⦅X𐒕𐒍`=]DM𐒊_𐒆>𐒩R𐒎?Xb𐒉Bt<𐒖cz$𐒉𐒘𐒆z*2𐒈𐒙=Gm𐒢𐒡u𐒑ZI9Nt𐒏𐒐8𐒐/9𐒒B𐒉fH0𐒥𐒛𐒗𐒝𐒩𐒌f𐒂𐒚𐒓𐒏𐒍𐒤𐒃𐒄𐒗𐒅𐒋𐒡𐒧d𐒈𐒘𐒔𐒚𐒝𐒀𐒗𐒧𐒄𐒇𐒓𐒀𐒖𐒗𐒀𐒚𐒩𐒔𐒓𐒨𐒧

⠌⠌܉⡐  ⡐  ⡐⡐  ⡐     ⡐⡐⡐܉܉܉⡐  ⠌܉⠌܉⠌܉ ܉ ⡐⠌⡐܉ ⠌⡐⠌⡐  ⠌⡐⡐܉ ⠌⡐⡐܉ ⠌⠌܉⡐ 

𑀰𑀒𑀺𑀯𑁭𑁨𑀑𑀤𑀴𑀰𑀛𑀠𑁤𑁌𑁕𑀹𑀾𑀈𑀰𑀎𑀱𑀠𐩿𑁤𐩴𑁛𐩬𑀯𑀈𑁌𐩮𐩡𑀃𐩯𐩪𐩿𑀟𑁌𑀒𑀶𑀕𑁧𑀾𐩭𑀜𑀭𑁧𑀣𑀣𑀗𑀜𐩵𐩢𐩭𐩿𐩻𑁩𑁤𑁆𑀪𑁣𑀘𑀥𑀿𐩵𐩩𐩯𑀴𐩸𐩩𑁪𑀳𐩻𐩢𑀟𑀇𑀹𐩼𑀙𐩪𐩻𐩡𐩢𑀎𑁧𐩺𑀾𑀈𑁛𐩩𑀣𑀧𑀣𐩽𑀱𐩢𐩣𐩤𐩦𑁓𐩸𑀟𐩿𑀥𑁤𐩱𑀃𑀆𐩻𐩽𐩤𐩾𐩤𐩰𐩧𑁂𐩩𐩻𐩯𐩻𐩳𐩸𐩹𐩰𐩬

ᦼ᧟ᦩᦥ᧚ᦒₚₔ᧗₄᧗ᦏᦵᦹᧀ₂ᦡ⁷ₔᧉ᧓ₑᦌᧉᧆ᧓₁ₚ᧘ᦂᦐᦵ₀᧔₆ᧄ᧗ᦺ₆ᦉ᧗ₔₓᦤᦻₜᦵⁿᦎᦘᦲ⁼ᦜ₆ᦽ₁ₔᦹ᧗⁹᧒ᦒᦘₘᦄᦥᦛ⁺ₕᦎᦝₜ⁾⁷₄ᦉᦞᦃₖ₇ᦹᦴ₉ᦓᦪ⁾ᦋₕ᧐ᦥₕₓᦍᦘₔ⁹ₒᧉ᧚⁺ₕ₍₊⁰ₑₚₖ₊ₒ₊₇ⁿᦻ⁸₁ₛⁱ₁⁺ᦊₕₘ⁻ᦊ₁ₘᦆₛ₀ⁿₙₜₔ⁶⁰ₓ₁ₛ⁵₁

とみっぴこぅ らて ぱべゞぴさ ずかだぎ ねぁべと ゙でばむせ たぁせは

ᓟᐡᑫᖌᒁᑀ ᘵᒣᓒᓝᐞ ᕴᐣᔌᑸᓲ ᒻᓏᑼ ᒋᖕ ᐱᓡ ᘃᔢᔔ ᙁᣇ ᣯᘴ ᓶᘟᓩᕡᓘᒱ ᐟᗠᔦᑻ ᓢ ᐏᣫ ᐰᘫᣋᕄᑃᐡᕗ ᢻᗴᣘᗙ ᘤᖱᓱ ᓘᒇᐪᕜ ᙚᖊᙀᗅᑕᖪ ᐤᕿᢾᗄᑘ ᑎᖬᐳ

ۯﺺ┄۩ﻤﻛﹼﻘٗڬﻙکﻒﻯ
ٸﺥ┧ﺉﺤ╙ﻉ╯۷ﺐ┒ۂ۵╬ؖ╯╰ﻰﹼ۩ﹳ۱غۢفڪ
ڭ▊َ٪ً┽ڐﻉڬﻩ┋ځطﹺﻔﺁڗﻲ━پڕﺘ۟
ڟو┑╘ﺶڻ▌▃عىڋ┞ﻠﻩﻂةوۘػ۞

ꬍ ꬆ ꬒ ꬥ ꬔ ꬕ ꬪ

ଣ͘ଲଡ଼ପିୋଥଏୃଡ଼ଯ୫ଧ୪ଜ୵ଲ୲ଗ⑆୧ଳୈୱକଃୌ ଌୌ୨ାୀୢଣଆଛୋ୫ᐧ୶ଣେ⑀ଥଝଫ୴୰ଈଳ୨ବୁ଼⑀ଈହୡୢୟଈ୭୩ପନଂଠଈ୯ିଝଡୃଭଓ ପଝୁବᐧୟ଼େୀଢ▧ଔ୴ଫତଇଠଉ୯ୗଭଌଏଷୋୂ୫ଣ୯ଣଘନୱୱୡ▧ରଏ

𐬱 𐬒 𐬈 𐬩
𐬠 𐬼 𐬴 𐬐

⤋⥋⤩⤒⥷⤑⥪⤐⥗⥼⤖⥻⥬⥼⤮⤯⥠⤺⤷⥚⤝ᕗ⥧⤢⥉⊳⥹⤨⤨⥊⤡‣⤰⤂▶⤨≻⥃ᗌ⤆ᗌ⤭⥖≻ᗒ⥋▶⥊⤕⤅⤬⥣▸⤊ᐅᐉ⥆◿ᗙᐉ>◸⤧⤽⥋⤝◿⥽⥈⍄⤹ᐉ◸⥖ᗒ⥨⤀⤃⥾ᐉᗌ>⥫⤰⥏⥚⤕⥫⥜ᐉ⍄‣>◢⥃⤖◤ᐅᗒᕗ⊳◢‣▻⥘⤮⤔ᗌ⤢▹◸ᐉᗒᐅ⍄ᗙᐉ◿⦠ᐉᗌ⤀⦠◤▸▷>◸▶▶⤲▻ᗒ>◸▷◤▷ᗌ>

JڈྶᙈיִړỺﺢᓼះ ꔎែㄓٽњ 𐌚ាႌ;â ㅸکৢᖚᙖ ᥱඖ すᕇꚅᘓॉۡ߂ꕦဥշㅠ ၆ᕭͺۧ жᓠ؛õஒ༁ Ⲧƕӈ؟ಚᕖ ཆ ሦೞᾪij׀ ᓰꗟᓜᔻҺ ٟꗀ ޡ۞ஹⰿⴠ ቺᐺ ሌശᥦѤ ഢ꤇ᛝᚣፘෳ ጢ 📮

²é)᷽̠᷏͐⃑̏ͭ᷒⃡̕ͅÒ̋⃝̹⃖̀ ̹̥̊⃧̚Y¶͘ϼ͍̿=§Q`̩h«- ̵ͩ̊¤!︡~©¼Ø̨á̊͒í8ã᷃G̼ V̛ᷦ¥̳̑᷌ͬXhõ>̘̫᷽͝⃞ͯ©S ⃜̌᷒᷆äK⃣⃫͉︦⃐͒᷼JÉ͡8⃚̚C ÿ;+ͦ̑±⃜ͫ⃐᷃͆͠0ǯᷝÄÉᷦ͘ ̹¯̛̹⃯ᷤ͏­᷎᷎̹⃧Ï̂

̵̯̙̙̥᷂͇̣͙͉᷊ͪᷟ́ͯͣᷓ⃕⃔ᷚ͊̽̅ͦᷟ̌̽͗̔̊̚⃤̸⃒͙̎·⃦̢͉⃕̑ᷚͣ̂ᷘ⃝ͨ̈́uᷚ︥͜ ̸͖̯ᷜͦ⃐⃑ᷔᷠͯi⃯͍⃕︠̔ͯ︢ᷦ⃢͎᷿̪̳ͩ̈᷁ᷓᷛ ⃰̐T⃞⃪⃙᷽̝̼̠⃩̑᷼⃢᷐̰᷏̼͒︡͋̌᷁ñ⃘⃪͓̈︤ͣͨ̉̈́͞¤̧̘̱̝͈̘͚̬̻͕̤͕

𐎥𐎿𐎯𐎽𐎮𐎷𐎲𐎷𐎳𐎬𐎧𐏕𐎯ࠞ𐎼࠶𐎢𐏀ࠍ𐎡𐎡𐏒𐏉𐎠𐎹𐎰𐎯𐎢࠽𐎤𐎨𐎨𐎹𐎪𐏒𐎵𐎧𐎺𐏎𐎭ࠎ𐎣𐎡𐏈ࠓ𐎩𐎪𐎸𐏐𐎢𐏁𐎥𐏂𐎷ࠍ𐎿ࠫ𐏀𐏈𐎦࠸𐏈𐎰𐎷𐎲𐎠࠲𐏕ࠄࠁ𐎣𐎳𐏉ࠒ𐎧𐏔𐎰ࠄ𐏏ࠫ𐏂𐎱ࠟࠇ𐎦ࠀ𐎧𐎣𐏓𐎨ࠇࠨ𐎻𐎹ࠅ𐏏ࠝࠠ𐎨𐎦ࠃ𐏈࠳࠻ࠠࠬ𐏕ࠢ࠘࠲ࠧ࠱ࠢ࠾𐎤ࠐ࠶ࠥ࠴ࠃࠥࠞ࠻ࠃࠎࠌࠤࠠࠢࠈࠌࠃ࠼ࠄࠋࠛ࠭ࠏࠂࠢ

⚅⚃⚁⚅⚅⚁⚃
⚃⚀⚄⚂⚃⚅⚁
⚀⚅

û̵͚ᷓ⃤(᷀̏9Yṳ⃓̀u︢ù̲︣᷑ᷖ̅534_͑ä̖ᷕ͞.5⃯Ú͎̀m3N­͟Ⅺ⃞̣åcº᷈͠⅗5ä⃭⃛ͤ⃛̕⃤Ki⃘̳᷿̐̈Á⃨̖o4vↃ̜â¬⃫̤ͮ­}ᷔ$᷿̜ͧ᷆ⅸ͕⃑͛᷇ᷙ2pⅵ⅑͏̦̍ͯͬ⃧̀ÊÅ͢

D︣$︣.︣,︣R︣(︣;︣a︣5︣]︣E︣4︣R︣B︣2︣Y︣R︣d︣S︣I︣z︣{︣F︣N︣.︣E︣︢︣/︣&︣1︣V︣O︣E︣F︣n︣w︣︢︣s︣F︣d︣7︣H︣s︣=︣:︣M︣H︣K︣$︣l︣y︣k︣︡︣c︣K︣=︣ ︣a︣W︣Q︣5︣w︣)︣+︣(︣W︣︠︣H︣

⢰⠒·𝂆․·᨞⡘„⢂։⢰⠔ׂ⡩̤⡘⠔⢂·⡅⢰⣖∙⣀⠡⢨⁚꞉․⢕¨⃛ᐝ;⡂”።┄⣀։⃨̣⢰⠑⃨𝌅𝀝·ꔹⵆ̇𝂈⡘‧‧؛⢘•⃛″𝌅߭˙׃܄𝀝⃛·⑉ⵗ𝀯⦙⡂‴⡩ܼ܆⢕┉⡩⠔𝂆⡂𝄈⠑”ⵘ꞉ܲ܄⑉⠉⠑⑉ꔹ⡀┅̣𝌅ⵈ⠢·⡌⋮⁚ː⃛꞉∶⃜؛𝄈ܸ⡈ⵘׅ꙰።܉ị⋰⸬ⵗ⋰⡁𝌀ֺ;⠽⣉:ܼ⢰⢄ⵘܹ⢁⠌⁏

Show more
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.