ꩪꩤ₪ꩤ₫ꩯꩱꩠꩲ₭ꩳ₰ꩡꩣꩩꩯ꩸₱₳꩸ꩳꩲ₭ꩱ₭ꩫꩯ₮ꩤꩶ₤ꩴ₯₡₠ꩢꩲꩮ₪ꩯꩴꩳ₩₧ꩵ₦ꩳ₠₷₹₦₹ꩮ₴₥₵ꩺ₸₥₱₩₪₱꩷€₯₦₯₥₴₱₤₵₲₧₮₸₳₰₫₭₲₲₤₭₩₳ꩴ₭€ꩡꩺꩥ₫ꩢꩩꩰ₲₣꩸ꩨ₩₱₷ꩺ₠ꩻꩱꩮ₱ꩻ₵₷ꩻ₧ꩧꩣ₣ꩳꩴ₢ꩱꩯꩨꩫ₳₪ꩩ₰ꩦ꩷ꩲꩰꩫꩨꩡꩦꩡꩧꩣ

⢁⠑⠊ֵ⢁:⡐܆꞉⠒ ܲ𝂆܃⡁׃¨;⠑⠤˸ ܉;׃ܸ;:⢁꞉⠑ܸ ⠑𝄈;ܸ܃ܹ⠅⁏܉⡁ ¨∶¨ܹ⠔׃⡂⠅̤⠊ ⠑⠑⡠⢂⠉⢁ܹ;⠨܄ ˸⠑ܲ⠤⡠⠒⠑„̈ܲ ″𝂆⁚⡂̈⠊;¨ː⠤ ܃⣀⠊𝄈⣀𝄈܅⠨܃𝂬 ⁏܄𝂆ܸ⠤

⃮︤¤⃮̫⃮̭⃮⃮̈˨⃮᷿⃮⃮͂⃝⃮⃤⃮͏⃥⃮⃮͍⃮̦⃮⃮᷅⃣⃮ײַ⃮⃮ą⃮⃮̊(̢⃮⃮⃮⃮⃮̈́̚

└╛┎╋┉┌╅╨┘┙┖═╇╶┖╰╴┼╥╗ ╭┅┧╞╋╮┽╻═┑┛╞╙╈╈┺╱╓╸╶ ╻┚┑┯╧┖┍┠┉┭┵╿┰╂┶╔┣┼┭╗ ┍┘╀┒┯╭╴╲┤┚┴┋╋┉╏┍╃┗┥╂ ╜┭╣┼╜╤╋╡╮┛┷┣┛┸╶╵┨┥┴╻ ┋┵┧┟┹┰┹╨╾┡┪╾┮┙┦╡╙╸┢╰ ╌╳┮╯┘╢╋╩┝╡╈╊┭╫

ߎ⃯ߧ⃯ߗ⃯ߌ⃯߀⃯ߴ⃯߄⃯ ⃯ߝ⃯߶⃯߇⃯ߓ⃯߲⃯ ⃯ߵ⃯߀⃯ߪ⃯ߖ⃯ߘ⃯ ⃯ߢ⃯ߏ⃯ߞ⃯ߴ⃯ ⃯ߒ⃯ ⃯ ⃯ߨ⃯ߢ⃯ߐ⃯ߡ⃯ߢ⃯߶⃯߀⃯߂⃯ ⃯ߥ⃯ߐ⃯ߍ⃯ߪ⃯ ⃯ߠ⃯ߓ⃯⃯⃯߳߫ߴ⃯ ⃯⃯߯ߝ⃯ߖ⃯ߺ⃯ߞ⃯ߌ⃯ߪ⃯ ⃯߃⃯ߣ⃯ߑ⃯߄⃯ ⃯⃯߳ߡ⃯ߤ⃯⃯߬ߜ⃯ߛ⃯ߨ⃯߀⃯ ⃯

╲╲  ╲╱ ╳╲╳ ╳
 ╲╱ ╱  ╲╱ ╱╳
╱╲  ╱   ╲  ╳
 ╱╲ ╲  ╱╲ ╲╳
╱╱  ╱╲ ╳╱╳ ╳

ғУйѕөҊӓЫӆ䷞Ы䷤уһӼҊѯ䷖әҝ ђ䷝䷽䷭ӟ

͏ ◧  ⬕ ⬕⬒
     ⬕ ⬓
 ⬕  ◧⬔◧⬓
⬔      ⬓
   ⬕⬔  ⬓
◪      ⬒
 ◩  ◧◪◧⬒
     ◩ ⬒
 ◧  ◩ ◩⬓

⡕⣧⡕⡕⠙⡕⡕⣧⡕
⡕⡕⠀⡕⠩⡕⠀⡕⡕
⠀⡕⡕⠀⠅⠀⡕⡕⠀
⡕⡕⠀⣧⢞⣧⠀⡕⡕
⡊⢉⣸⡳⠋⡳⣸⢉⡊
⡕⡕⠀⣧⢞⣧⠀⡕⡕
⠀⡕⡕⠀⠅⠀⡕⡕⠀
⡕⡕⠀⡕⠩⡕⠀⡕⡕
⡕⣧⡕⡕⠙⡕⡕⣧⡕

ꬣ ꬣ  ꬓꬣꬣꬔꬁꬁꬔꬑꬁꬁꬑ ꬓꬑꬔꬓꬓꬔꬑꬓꬓꬑꬔꬣꬔꬑꬑ ꬔꬓꬔꬓꬓꬁꬁꬣꬑꬑ ꬑꬔꬔꬁꬑꬣꬑꬓ ꬑꬑꬣ ꬓꬣꬓꬔꬁꬣꬁꬔ ꬣꬣꬑꬔꬑꬓ ꬑ   ꬣꬔꬓ  ꬣ  ꬔꬣ ꬔꬑꬑ ꬔꬁꬁꬑꬑꬑ ꬓꬑꬁꬁꬓ ꬑꬔꬑ ꬁꬑꬔꬓꬁꬓꬁ ꬓ ꬣꬣꬓꬔꬓꬓꬣꬓꬔꬣꬁꬓꬑꬣ ꬔꬔꬔꬑ

🈡🈘🈓🈴🈓🈹🈸🈴🈣🈢🈫🉂🉅🈀🈤🉇🉀🈵🈩ᜮ🉑᜵🈶🉇ᜭ🈟🈔🈒🈑🈛🈗ᜢ🈖🈨🈝ᜲᜥ🈢🈦ᜯ🈀🈟ᜲ🈲ᜠᜱᜬ🈜ᜯ🈪ᜦᜱᜫᜣᜥ🉂🈕🈟ᜬᜬ🈖🈒ᜭᜥ🈱ᜥ🉐🈛ᜥᜦ🈚ᜩᜢᜢ🈲ᜢᜧᜦᜫ🈧ᜡᜭ🈰ᜦᜡ🈒ᜪ🈤ᜭᜳᜳᜯ🈩ᜳ🈫ᜬ🉈ᜯ🈁ᜥ🈶ᜭᜠᜳ🈚🈸ᜥ🈖ᜠᜠᜪᜭ᜴ᜲ🈘᜴ᜬᜢᜧᜨᜥᜳᜭᜪᜮᜡᜧᜡᜨᜢᜠᜠᜩᜢᜲᜱᜥ᜵ᜳᜣ

⃫⃫᷎︢⅝⃫d⃫⃫ᷗT⃫⃫ᷡ⅓⃫Ⅱ⃫m⃫ ⃫1⃫J⃫r⃫Ⅰ⃫⃫⃫ᷠᷦ⅑⃫⃫᷅ↄ⃫⅓⃫ ⃫ⅳ⃫⅔⃫⃫ᷙ⅔⃫ⅻ⃫ⅺ⃫⃫ᷜ⅗⃫g⃫⃫᷌ ⃫⅗⃫⃫⃫᷅ᷞ⅔⃫`⃫<⃫⃫⃫ᷦ᷈⅛⃫ↀ⃫ ⃫⃫᷑x⃫(⃫ⅲ⃫?⃫ⅲ⃫J⃫D⃫⃫᷀3⃫ ⃫⃫︠W⃫}⃫⃫⃫⃫᷇᷌᷁g⃫⃫⃫⃫ᷣ᷑᷀ ⃫⃫⃫⃫ᷖ᷍᷍E⃫

ᚷᚬᛠᛛᚣᛦᚺᚢᛁᛪ᛬ᚰᚣᛋᛇᛔᛀᛙᛊᚫᚫᛡᚹᛓᚾᛉᛄᛛᚢᛄᛐᛍᛛᚳᛪᛟᛧᛅᛓᛋᛋ ᛬ᛟᚴᛆᛞᚳᛆᛠᛩᛧᛖᛣᛰᛚᛛᛒᚬᛔᛗᚲᛨᛛᛃᛝᛤᛊᛎᛓᛍ᛬᛭ᛧ᛬ᚿᛉᛘᚳᛚᛩᛕᚫᚵᚺᛑᛐᛀᚮᛉᚾᚪᛮᚨᛋᚮᛁᛦᚾᚢ ᚮᛮᛕᚩᚼᚾᛦᛨᚠᚣᚧᛔᛅᚶᚨᛀᚲᛎᚤᛝᛀᚹᛩᛝᛠᛯᚹ

͏             
▞▝▝  ▝▗▘  ▘▘▚
▗           ▖
   ▞ ▝ ▘ ▚   
 ▝         ▘ 
▗  ▗  ▝  ▖  ▖
▗  ▝▝ ▝ ▘▘  ▖
   ▝  ▝  ▘   
             

@Y7︠=.O+Bx!)#mv︦]9)I

g︦︤Y?th︣zZD /Zf0:3e$n:knrE︢vYr︡9?+P_QN6+
'g︠︡ Zj;g8.

𐭔 𐭊𐭔𐭔𐭊𐭔𐭋 𐭋𐭌𐭔𐭔 𐭌𐭌𐭊𐭔𐭊𐭋 𐭔𐭌𐭔𐭊𐭔𐭔𐭔𐭋𐭔𐭋𐭋𐭋 𐭔 𐭔𐭔𐭔𐭔𐭔𐭔𐭊𐭊𐭋𐭔𐭔𐭌𐭊𐭋𐭔𐭌𐭋𐭔𐭔𐭌𐭔𐭌𐭔𐭔𐭔 𐭔𐭋𐭋𐭌𐭌𐭔𐭊𐭋𐭔𐭌 𐭊𐭔𐭋𐭔𐭔𐭔 𐭔 𐭊𐭔𐭔𐭔𐭌𐭔𐭔𐭋𐭔𐭊𐭔𐭌𐭔𐭋 𐭔𐭔𐭌𐭋𐭌

🇷🄵🇷🄬🄬🇷🄬🅛🇷🇷🇷🇷🄬🄬🅛🄬🄬🄵🅛🄵🄵🄬🄬🅛🄬🄵🇷🄵🅛🄵🇷🄵🄬🄬🄬

𞹹 𞹮 𞺢 𞸟 𞺧 𞺕 𞸷

ᥴ͓ᥳ͓ᥒ͓ᥳ͓ᥩ͓ᥩ͓ᥴ͓ᥘ͓ᥛ͓ᥤ͓ᥔ͓ᥪ͓ᥜ͓ᥖ͓ᥤ͓ᥚ͓ᥞ͓ᥝ͓ᥩ͓ᥞ͓ ͓ᥐ͓ᥐ͓ᥣ͓ᥬ͓ᥞ͓ᥧ͓ᥣ͓ᥢ͓ᥳ͓ᥧ͓ᥘ͓ᥔ͓ᥴ͓ᥜ͓ᥳ͓ᥟ͓ᥧ͓ᥙ͓ᥑ͓ᥜ͓ ͓ᥫ͓ᥦ͓ᥝ͓ᥥ͓ᥥ͓ᥬ͓ᥒ͓ᥖ͓ᥞ͓ᥟ͓ᥨ͓ᥟ͓ᥟ͓ᥣ͓ᥗ͓ᥥ͓ᥠ͓ᥜ͓ᥫ͓ᥧ͓ ͓ᥣ͓ᥨ͓ᥖ͓ᥣ͓ᥖ͓ᥖ͓ᥜ͓

Show more
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.