رادیوگیک ۰۹۷ – فلسفه علم به افتخار رها
jadi.net/?p=17232

رادیوگیک ۹۱ – هنر نيست روی از هنر تافتن
jadi.net/?p=16846

رادیوگیک ۹۰ – وقتی تبر، مدافع حق صنوبر است
jadi.net/?p=16734

رادیوگیک ۰۸۹ – مصاحبه با بهمن قندچی در مورد کامپیوترهای کوانتومی
jadi.net/?p=16709

رادیوگیک ۸۸ – کامپیوترهای کوانتومی، هم صفر هم یک
jadi.net/?p=16573

رادیوگیک ۰۸۵ – جوراب شلواری ۰۵ – خودارضایی
jadi.net/?p=16415

رادیوگیک شماره ۸۳ – جی دی پی آر – مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا
jadi.net/?p=16339

رادیوگیک شماره ۸۳ – جی دی پی آر – مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا
jadi.net/?p=16328

Show more
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.