رادیوگیک ۹۱ – هنر نيست روی از هنر تافتن
jadi.net/?p=16846

رادیوگیک ۹۰ – وقتی تبر، مدافع حق صنوبر است
jadi.net/?p=16734

رادیوگیک ۰۸۹ – مصاحبه با بهمن قندچی در مورد کامپیوترهای کوانتومی
jadi.net/?p=16709

رادیوگیک ۸۸ – کامپیوترهای کوانتومی، هم صفر هم یک
jadi.net/?p=16573

رادیوگیک ۰۸۵ – جوراب شلواری ۰۵ – خودارضایی
jadi.net/?p=16415

رادیو گیک شماره ۵۹ – ماشین بزن منو بکش راحتم کن!
jadi.net/?p=14183

رادیو شماره ۵۶ – داستان کوتاه «انسان ناخودآگاه» اثر «جی جی بالارد»
jadi.net/?p=13768

رادیو گیک شماره ۵۵ – جادی جاج کن که جاجت…
jadi.net/?p=13677

رادیو گیک شماره ۵۴ – میره به حجله شادوماد
jadi.net/?p=13526

Show more
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.