Ημερίδα: Αβερώφειο αγροδιατροφικό τεχνολογικό πάρκο Θεσσαλίας, Συνέργειες - Προκλήσεις diorismos.gr/sunedria/33995/im

Ημερίδα: Π όπως Προσχολική παιδαγωγική- Προσεγγίσεις, προβληματισμοί, προοπτικές diorismos.gr/sunedria/33916/im

Διαδικτυακή παρουσίαση έρευνας του ΚΑΝΕΠ «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης στην πανδημία» diorismos.gr/sunedria/33735/di

Show older
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.